Protokoll fra årsmøtet 2016

Årsmøtet ble avholdt 22.april på TRS Kompetansesenter på Sunnaas sykehus. 

Saker:
1. Konstituering av årsmøtet
Forretningsorden ble enstemmig godkjent. Det ble godkjent 6 stk stemmeberettigede på årsmøtet. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Møteleder, ordstyrer og tellekorps (Sven Erik Bruun) og referent (Hilde Anette Heimark Pedersen) ble enstemmig godkjent. To møtedeltakere ( Sara L Lie) og Heidi V Braadland) ble valgt til å undertegne protokollen.

2. Årsmelding 2015
Årsmelding for 2015, som ble sendt ut til medlemmene på mail i forkant av årsmøtet, ble presentert for møtedeltakerne og enstemmig godkjent, uten bemerkninger.

3. Regnskap 2015 og budsjett 2016
Regnskap for 2015 og budsjett for 2016, som ble sendt ut til medlemmene på mail i forkant av årsmøtet, ble presentert for møtedeltakerne og enstemmig vedtatt, uten bemerkninger.

Årsregnskapet viser at saldoen på foreningens bankkonto per 31.12.15 var på kr 4942,11,-. Inntektene kom kun fra medlemskontingenter, til sammen kr 5300,-. Det var noe utestående i medlemskontingentinntekter, noe foreningen vil følge opp snarlig. Utgiftene var på kr 360,- (kr 40,- per mnd)- til bankkontoadministrering.

Vi mottok ikke økonomisk støtte i form av driftsmidler, prosjektmidler eller lignende i 2015.

Når det gjelder budsjett for 2016, har vi estimert med at vi får ca 10 nye betalende medlemmer av foreningen, at vi ønsker å dekke overnatting for to styremedlemmer til en styresamling i løpet av året, og at vi vil ha noe utgifter til matservering på årsmøtet. Samlet budsjett som ble lagt fram på møtet var på kr 8000,- i inntekter, kr 6700 i utgifter, og med kr 1300,- i overskudd.

Regnskapet og budsjettet var revidert og godkjent av revisor Lisbeth Myhre, som gjorde dette arbeidet uten omkostninger for foreningen.

4. Endring av navn på foreningen fra Norsk MHE-forening til Norsk MO-forening
Foreningen har hatt navnet Norsk MHE-forening siden stiftelsesmøtet 10.01.15. Før årsmøtet ble det lagt fram et forslag om navneendring til Norsk MO-forening. Dette fordi navnet MO (Multiple Osteokondromer) nå internasjonalt stadig hyppigere brukes på diagnosen, og fordi MO ifølge spesialistene er et mer riktig navn på sykdommen. Navneendringsforslaget ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.

5.Vedtekter – forslag til endringer
Under stiftelsesmøtet 10.01.15 ble de første vedtektene for foreningen vedtatt. I løpet av den første tiden som forening har vi etter erfaringer og tilbakemeldinger fra medlemmer utarbeidet et forslag til reviderte vedtekter, som ble sendt ut til medlemmene før årsmøtet med mulighet for tilbakemeldinger innen 13.04.16. Vedtektsendringene ble lagt fram på årsmøtet, og stemt over.

Det ble vedtatt flere endringer. De nye vedtektene kan du lese et annet sted på vår hjemmeside. De nye vedtektene trådde i kraft 22.04.16.

6. Kontingent fastsettes
Medlemskontingenten foreslås uendret. Å være ordinært medlem koster kr 200,- per år, ved familiemedlemskap betaler hvert ekstra familiemedlem utenom hovedmedlemmet kr 50,- Støttemedlemskap koster minimum kr 50,-. Forslaget om å beholde samme medlemskontingent som før vedtas enstemmig.

7. Handlingsplan for 2016/mål videre/ønsker fra medlemmene
Handlingsplan for 2016 ble presentert for årsmøtet. Handlingsplanen ble utarbeidet med utgangspunkt i tilbakemeldinger foreningen hadde fått fra medlemmer angående saker som ønskes at foreningen jobber med framover. Tilbakemeldingene er kommet inn via mail og ringerunden interimstyret foretok til hovedmedlemmene før årsmøtet.

8. Valg av styre
Sven Erik Bruun- har sittet i interimstyret, foreslått som leder for 2 år
Hilde Anette Heimark Pedersen- har sittet i interimstyret, foreslått som styremedlem for 1 år
Cornelius Gutzu- har sittet i interimstyret, foreslått som varamedlem for 1 år
Anne Lene Lie – har sittet i interimstyret, foreslått som styremedlem for 2 år
Gudrun Eilertsen Uthaug – har sittet i interimstyret, foreslått som varamedlem for 1 år
Astrid Kordahl Mikkelsen- ny, foreslått som styremedlem for 2 år
Wenche Johansen-ny, foreslått som styremedlem for 1 år
Lene Krogstad-ny, foreslått som styremedlem for 2 år
Forslaget om styremedlemmer ble enstemmig vedtatt, og Sven Erik Bruun ble enstemmig valgt som leder for to år. Øvrige roller fordeles på første styremøte etter årsmøtet.

9. Valg av valgkomité
Truls S Bjaaland- foreslått som medlem av valgkomiteen for 2 år
Heidi Vatne Braadland- foreslått som medlem av valgkomiteen for 1 år
Det ble på årsmøtet foreslått å endre Heidi Vatne Braadlands verv som valgkomitemedlem til 3 år istedenfor 1 år, noe som ble enstemmig vedtatt.

Det kom på årsmøtet benkeforslag om at Elisabeth B Kristensen skulle være medlem av valgkomiteen i 1 år og Sara Loise Lie varamedlem i 1 år. Disse forslagene ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens oppgave er å før neste årsmøte (2017) presentere kandidater til valget av styre og valgkomité.

10. Innkomne saker
Innkomne saker ble presentert for årsmøtet. Ingen av sakene skulle voteres over. Det var innspill som ble inkludert i handlingsplanen for 2016.

11. Informasjon fra foreningen
Diverse informasjon fra foreningen ble lagt fram. Denne informasjonen skulle ikke voteres over. Dette var informasjon om foreningens facebookside, nettside, brosjyre for foreningen, hvilke møter og konferanser foreningen har deltatt på/skal delta på framover, kurs vi har deltatt på, at foreningen ønsker innspill fra medlemmene, at medlemmene kontinuerlig kan melde fra om saker til styremøtene og at foreningen i fjor fikk delta sammen med diverse sykehus og TRS kompetansesenter på å utarbeide anbefalinger for oppfølging av MHE/MO-pasienter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.